Phương Thảo – Hoàng Minh

Thời gian: 12/03/2017
Địa điểm: Công viên cầu giấy

Lễ Ăn Hỏi Phương Thảo – Hoàng Minh con gái thứ trưởng xây dựng tại công viên cầu giấy