Thùy Trang – Trung Kiên

Thời gian: 16/03/2016
Địa điểm: Lâm Du

Lễ Ăn Hỏi Thùy Trang – Trung Kiên tại lâm du